Algemene voorwaarden Blommenhof te Westwoud

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Blommenhof gevestigd te Westwoud, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67747248. Later genoemd: Blommenhof.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blommenhof uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Blommenhof te organiseren activiteit of uit te voeren opdracht.

De website van Blommenhof is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen kleine verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie ter plaatse ten tijde van het bezoek. Er kunnen door gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Opdrachtgever/gast:

Degene die opdracht heeft gegeven tot het organiseren van een besloten partij, zakelijke bijeenkomst of overnachting, zowel individueel, met een groep of namens een bedrijf.

Opdrachtnemer/eigenaar:

Blommenhof

Activiteit:

Elk overeengekomen arrangement uit het programma van besloten partijen, vergader-opties en overnachtingen bij Blommenhof

Annulering:

De in schriftelijke vorm door de opdrachtgever/gast aan Blommenhof gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen, producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door Blommenhof aan de opdrachtgever/gast gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

  1. Toepasselijkheid

1.1.

De algemene voorwaarden Blommenhof zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten. Blommenhof kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op www.blommenhof.nl

1.2.

Op de door Blommenhof aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

  1. Reservering, betaling en inschrijving

2.1.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een looptijd van 21 dagen na dagtekening.

2.2.

Betalingen voor Logeren dienen ter plaatse contant te worden voldaan, tenzij anders is afgesproken.

Betalingen van Arrangementen of Vergaderen dienen ter plaatse contant te geschieden of ten laatste 15 dagen na dagtekening factuur.

2.3.

Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers van een groep kan tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit via e-mail. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend en is het offertebedrag bindend. In geval van annulering, zie paragraaf 3, punt 3.1 tot en met 3.4.

2.4.

De reservering is officieel indien de aanmelding mondeling, schriftelijk of via elektronische weg is bevestigd door opdrachtgever/gast en herbevestigd door Blommenhof.

2.5.

Tarieven genoemd onder Vergaderen zijn exclusief BTW. Alle gepubliceerde tarieven onder Arrangementen en Logeren zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.6.

In geval van wanbetaling is Blommenhof gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de opdrachtgever/gast.

2.7.

Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk (of per e-mail) te worden ingediend.

 

  1. Annuleren

Na bevestiging van Blommenhof is de boeking definitief. Indien opdrachtgever/gast wil annuleren, gelden de volgende regels:

3.1.

Bij annulering van meer dan 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever/gast is geen vergoeding verschuldigd.

3.2.

Bij annulering door opdrachtgever/gast tussen 7 en 3 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.

3.3.

Bij annulering door opdrachtgever/gast bij minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 80% van het totale bedrag in rekening gebracht.

3.4.

Bij het niet verschijnen van opdrachtgever/gast op de datum van de activiteit wordt het volledige tarief (100%) van de activiteit in rekening gebracht.

3.5.

Bij annulering door Blommenhof ontvangt opdrachtgever het eventueel (aan)betaalde bedrag retour.

  1. Aansprakelijkheid

4.1.

Blommenhof is niet aansprakelijk voor kosten van opdrachtgever/gast ten gevolge van annulering.

4.2.

Blommenhof is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever/gast ten gevolge van deelname aan activiteiten of verblijf bij Blommenhof.

4.3.

Blommenhof is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever/gast meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.

4.4.

Indien en voor zover Blommenhof – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

4.5.

Auto’s en fietsen dienen geparkeerd te worden op het eigen terrein van Blommenhof op de door Blommenhof aangegeven locatie. Parkeren op de parkeerplaats van Blommenhof is voor eigen risico van opdrachtgever/gast.

 

4.6.

Bij verschaffing van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiëne code van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG.

4.7.

Blommenhof is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geldend voor opdrachtgevers, gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Blommenhof.

  1. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Blommenhof kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor Blommenhof haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Blommenhof opgeschort. In overleg met de opdrachtgever/gast zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen.

  1. Algemene huisregels

7.1.

Van opdrachtgever/gast wordt verwacht dat de gebruiksruimte netjes wordt gehouden tijdens de activiteit.

7.2.

Van opdrachtgever/gast wordt verwacht dat hij alle instructies van Blommenhof opvolgt, met name die met betrekking tot veiligheid.

7.3.

Bij schade of ongeregeldheden aan werkruimtes, geleverd materiaal, slaapvertrekken of sanitaire voorzieningen, gelieve dit direct te melden.

7.4.

Blommenhof stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen door opdrachtgever/gast, worden in rekening gebracht.

7.5.

Logeergasten hebben middels een eigen sleutel zelf toegang tot de woning.

 

 

7.6.

Voor logeergasten geldt een check in tijd (in overleg) op de dag van aankomst na 14.00 uur. Check uit geschiedt op de ochtend van afgesproken vertrek ten laatste om 11.00 uur.

7.7.

Roken is bij Blommenhof binnenshuis niet toegestaan. Roken is buiten wel toegestaan.

  1. Privacy

Blommenhof heeft te maken met reserveringen waarbij persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor belastingtechnische doeleinden.

Indien u een vaste klant bent van Blommenhof, kunt u mogelijk op een mailinglist terecht komen die wordt gebruikt voor het versturen van informatieve e-mails m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van Blommenhof. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit ons bestand.